Nilai-Nilai Dalam Sila Pancasila

Muhammad Mustangin 0
Apa saja nilai-nilai dalam sila pancasila
Nilai-Nilai Dalam Sila Pancasila


Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pasarkan) memberi petunjuk nyata dan jelas cara pengamalan kelima sila dari Pancasila sebagai berikut : 

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

 • Manusia Indonesia percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
 • Hormat- menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
 • Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
 • Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
2. Sila Kemanusiaan Yang adil dan dan beradab
 • Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan hak asasi antara sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 • Saling mencintai sesama manusia.
 • Mengembangkan sikap tenggang rasa.
 • Tidak semena- mena terhadap orang lain.
 •  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
 • Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
 • Berani membela kebenaran dan keadilan.
 •  Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat- menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
 3. Sila Persatuan Indonesia
 • Menempatkan persatuan , kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan.
 • Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
 • Cinta Tanah Air dan Bangsa.
 • Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber Tanah Air Indonesia.
 • Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber Bhinneka Tunggal Ika.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 • Sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
 • Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
 • Mengutamakan musyawarah dalam mengambil putusan untuk kepentingan bersama.
 • Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 • Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah.
 • Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 • Putusan yang diambil dapat dipertanggung- jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 • Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.
 • Bersikap adil
 • Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 • Menghormati hak- hak orang lain.
 • Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
 • Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
 • Tidak bersifat boros.
 • Tidak bergaya hidup mewah.
 • Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
 • Suka bekerja keras
 • Menghargai hasil karya orang lain.
 • Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *